Ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

Pobierz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2.. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz.. Zrealizowano 63/96 godzin.. zabawy dydaktyczne, analiza tekstów kultury.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania .Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII Published on Szkoła Podstawowa im.. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki funkcjonalne dla celu wypowiedzi.. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji .Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.. Treści nauczania: 1..

Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego.

Doradztwo zawodowe, Logopedia.. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO.. Cel główny: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.. Budując autorytet, nauczyciel musi wiedzieć, czy i jak realizuje swoje zadania .Feb 10, 2021Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. 4.Uczestnicy zajęć otrzymali pozytywne oceny semestralne z języka polskiego, jednak mają nadal wiele trudności, problemów w zakresie ortografii, interpunkcji, wiedzy o języku, redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, odbioru i interpretacji tekstów literackich, dlatego powinni nadal uczestniczyć w/w zajęciach.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas V - VI w roku szkolnym 2010 - 2011 "Non scholae, sed vitae discimus"- Uczymy sięnie dla szkoły, lecz dla ycia Program zajęćwyrównawczych WstępPLAN PRACY.. Metody i techniki nauczania - indywidualna praca z tekstem, - zbiorowa praca z tekstem, - rozmowa, - gry dydaktyczne, - mapa mentalna,Ewaluacja 1..

Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.

Największym sukcesem uczniów po zakończeniu zajęć korekcyjno - wyrównawczych powinno być usprawnienie funkcji psychomotorycznych oraz opanowanie umiejętności z języka polskiego w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie zawodowe.. Potrafią samodzielnie napisać krótkie opowiadanie.1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Muzyka.. Każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia wyrównawcze jest otoczone szczególną opieką, serdecznością oraz wyrozumiałością ze strony nauczyciela, aby czuło się swobodnie i pewnie,Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno - wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych …Autorski program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych pt. "Praca z uczniem mającym trudności z napisaniem pracy analityczno - interpretacyjnej" Sanok 2007 Spis treści Wstęp Cel główny Cele szczegółowe Założenia programu Formy i sposoby realizacji Treści nauczania; tematyka zajęć Ewaluacja programu Bibliografia WstępProgram zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły..

Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków edukacyjnych oraz eliminowanie niepowodzeń z języka angielskiego.

Dokumentacja służąca obserwowaniu i diagnozowaniu postępów ucznia:PLAN PRACY Z UCZNIEM SŁABYM NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2012/2013.. I. WSTĘPZajęcia odbywały się w wymiarze 1h tygodniowo (w piątek godz. 13.45-14.30).. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Metody i techniki nauczania: - indywidualna praca z tekstem, - zbiorowa praca z tekstem, - rozmowa, - gry dydaktyczne, - mapa mentalna,Zajęcia z wychowawcą.. W zakresie pisania też widoczna jest poprawa, zwłaszcza w budowaniu zdań.. Głównym celem tych zajęć jest wyrównywanie braków programowych i pomoc uczniom w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej.Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych opanowali technikę sprawnego czytania, czytają teksty ze zrozumieniem.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. Poczynili duże postępy w czytaniu z podziałem na role.. Grupa liczy 10 osób.. Formą ewaluacji będzie .. Są to uczniowie, którzy mimo prawidłowego rozwoju umysłowego nie radzą sobie na lekcjach języka polskiego.Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów gimnazjum ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi "Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się ..

Wirtualna świetlica szkolna.Ewaluacja zajęć i jej wykorzystanie do rozwoju - przykładowe karty pracy.

Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: Opisywanie wyglądu zewnętrznego, podawanie informacji na temat swojego wyglądu,Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. osiągnęło swoje cele.. Ćwiczenie umiejętności z podstawy programowej Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach, opanował treści z podstawy programowej w zakresie .Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracyProgram zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego Katarzyna Dusza; Program zajęć koła teatralnego dla uczniów kl. IV-VI.. Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 1.. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1.. I. WSTĘPUczniowie posiadają orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno - pedagogicznej do kształcenia specjalnego.. Wskazania poradni zdecydowały o objęciu ich zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi.. Wyrównanie deficytów i zaległości w .Właśnie to skłoniło mnie do zorganizowania i prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz opracowania tego programu.. polskiego 1 godz. dydaktyczna 1 x w tygodniu; Od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Dostosowanie sposobów i metod, stosowanie metod aktywnych.. Każdy nauczyciel niezależnie od stażu pracy spotkał się z pojęciem ewaluacji.. Jadwiga - Mariolla Jonas; Program zajęć kółka języka angielskiego dla klas szóstych Magdalena Prajsnar; Program zajęć szkolnego koła redakcyjnego Iwona PeciakRok szkolny 2012/2013.. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6.. Oznacza ono sprawdzenie, czy dane działanie (lekcja, projekt, program itd.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt