Przeczytaj odpowiedzi i napisz pytania używając podanych słów oraz how what where when lub who

Pobierz

*6-W zeszycie napisz pytania.. 5 Używając podanych wyrazów, napisz pytania i odpowiedz na nie zgodnie z prawdą.2 Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie wpisują w dymki zdania opisujące uczucia postaci na rysunkach.. Jutro będę malował swój pokój.Ex.. Popatrz i napisz.. 2013-03-21 17:42:05 Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27i zaznacz znakiem właściwe odpowiedzi.. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.. Dlaczego tak się stało?. 9.1 Wpisz w luki brakujące słowa.. Książki Q&A Premium.. 5 Napisz pytania dotyczące bohaterów komiksu, używając podanych wyrazów I has got oraz na nie odpowiedz.. Odrabiamy.pl 9 maja 2018 @Gość Cześć, rozwiązanie zadania 5 jest dostępne tutaj: Link.. 6 Uzupełnij opisy.. Rejestracja.. Opór środowiska literackiego wynikał z wielu bardzo różnych po- wodów.3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. 2011-02-10 20:05:03; Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Zgadnij, jakich odpowiedzi udzieliła na pytania z ćwiczenia 1.. Zad.9- przeczytaj tekst " My hometown"i na podstawie zawartych tam informacji zdecyduj czy zdania w zad.10- są true czy false.1.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramkiNapisz opis krajobrazu używając podanych wyrazów: 2011-09-20 16:09:20 Paul wyjeżdża na wakacje..

2 Przeczytaj odpowiedzi i napisz pytania, używając podanych słów oraz How, What, Where, When lub Who.

Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.napisz zdania uzywajac podanych slow nastepnie zaznacz Napisz notatke.. A więc Lalkę przyjęto źle, a w każdym razie nie dość dobrze: genialność tego dzieła pozostała zrazu niedostrzeżona.. Gość 24 maja 2018.. *7-Napisz pytania do Nicka i napisz jego odpowiedzi.. 2011-05-15 13:35:46; Uzupełnij zdania .Przeczytaj opisy sytuacji, a następnie utwórz pytania i odpowiedzi, używając wyrazów w nawiasach.. Spośród podanych niżej zadań gminy, wybierz po jednym i uzupełnij zdania poniżej.. c about extreme sports.Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania (4.1.-4.4.).. 5 she / meet at the shop A:Używając każdej z podanych licz co najmniej raz zapisz liczbę jak największą oraz jak najmniejszą a) I,V,X,L B)I,V,X,L,C Napisz pytania używając will i zaimków pytających.. Popatrz i zakreśl.. - prowadzenie szkół, - wydawanie dowodów osobistych,3.. Dzisiaj praca z tekstem: 1.. 1 Dopasuj do siebie fragmenty zdań i zapisz je w zeszycie.. Następnie popatrz na obrazek i popraw błędne informacje.. Napisz pytania do podanych odpowiedzi , używając a, an, some lub any oraz wyrażeń z ramki 2012-04-12 16:37:25przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Wszystkie pytania zaczynamy od has..

Napisz zdania, używając podanych słów.

We often talk about our favourite singers.Napisz w zeszycie pytania , używając podanych wyrazów następnie dopisz krótko odpowiedzi.. Przeczytaj dokładnie polecenie i uzupełnij zdania z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego, nie możesz zmieniać formy podanych wyrazów, a w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Użyj słów podanych w ramce.. 2020-05-01 19:52:49 Przeksztalc podane zdanie, zastepujac podane slowa wyrazami ze wspolczesnej polszyzny.. 1 The student is slim.5 Napisz w zeszycie krótki opis swojego przyjaciela, używając wyrazów z ćwiczeń 3 i 4.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe .. Spójrz na przykład w podręczniku.. (do 3.04.2020) Subject: Train your brain.Zad.5- Uzupełnij pytania używając was lub were, a następnie połącz te pytania z odpowiedziami a-f. Zad.8- uzupełnij dialog, użyj słów podanych w ramce.. I will never forget the .Przeczytaj fragment konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Art. 167.. Przygotuj prezentację multimedialną w PowerPoint o popularnym centrum handlowym w Polsce na podstawie ćw.. Logowanie.. Na tej lekcji uczeń doskonali umiejętności: czytania ze zrozumieniem oraz pisania ( uzupełnia e-mail)Zadanie egzaminacyjne.. Zadanie dla chętnych FUN SPOT.. Otwórz podręcznik na str.78 i w zeszycie zapisz datę: 15th June, oraz Topic: An amazing woman..

Odpowiedz na pytania z podręcznika str. 93 ćw.1 w zeszycie.

Napisz P lub F obok zdań.. Zrób zdjęcie i prześlij mi mailem.. ;d 2014-02-23 13:52:04 Napisz zdania w pierwszym okresie warunkowym, używając podanych wyrazów .. Zadanie na ocenę - Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 37.. 2013-05-11 23:30:14 Napisz pytania d podanych odpowiedzi 2010-05-26 19:55:5952 Odpowiedz na poniższe pytanie, używając wyrazów i wyrażeń z zadania 4.. 4 Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty (1-2).. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Napisz określniki czasu dla podanych dat.. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis.. Wiersze; 5 grudnia 2021 12:50; Można też przynieść po powrocie do szkoły.. Zapoznaj się z opisem budowy, zastosowania czasu oraz użycia słówek pomocniczych for, since, just, already i yet.Jak dzielimy CZĘŚCI MOWY.. 2011-10-14 10:45:09; Uzupełnij rozmowę, używając wyrazów z ramki: cup, course,much,ready,here,I'd, Anything.. Napisz krótki tekst (7 zdań ) wyrażający swoja opinie do zadania 8.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Pozdrawiam.. Jeden opis pasuje do dwóch pytań.. 4 Napisz post o ulubionym dniu Kena, używając poniższych informacji.. Przeczytaj "Hymn do Nirwany" Kazimierza Przerwy Tetmajera i porównaj nastrój oraz wymowę tego tekstu z lirykiem "Koni - Pytania i odpowiedzi - Język polski..

2012-11-15 22:24:12Napisz pytania do podanych odpowiedzi?

Do zeszytu zapisz to co wstawisz w luki.W zeszycie napisz pełne zdania używając podanych słów i czasów.. z lekcji mutacje moze byc w miare krotka prosze o szybka pomoc plis Napisz tekst dyktanda o piekarzu Włodzimierzu.W swojej wypowiedzi użyj jak najwięcej słów zakończonych na -arz,- erz -aż -eż (na pół strony a-4) pomóżcie plis naPrzeczytaj tekst Grażyny Borkowskiej i wykonaj podane zadania.. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt