Eter dietylowy karta charakterystyki poch

Pobierz

Wilanowska 41/5 02-765 Warszawa tel.. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .. 2, H319 .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008 Eter dietylowy WE: 200-467-2 CAS: 60-29-7 Indeks: 603-022-00-4 Nr rej.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (MSDS) Data aktualizacji: 04.06.2021 ; Wersja: 16.2.. 10 j.Hz Gęstość (20°C) 0,714 - 0,716 g/cm3 Zakres temperatury wrzenia 34 ÷ 35°C Zapach wg przepisu Woda (KF) max.. 113842106 |Wygląd zewnętrzny bezbarwna klarowna ciecz Tożsamość wg przepisu Zawartość min.. 2.3 Inne zagrożeniaKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Eter dietylowy ROTISOLV Pestilyse ≥99,8 % stabilizowany numer artykułu: T900 Wersja: 2.1 pl Zastępuje wersję z: 28.01.2020 Wersja: (2) data sporządzenia: 07.12.2015 Aktualizacja: 02.04.2020 Polska (pl) Strona 1 / 21Karta MSDA dla eteru cz.d.a.. 3 mm (większość poniżej 0,5 mm), pod ksylenem (możliwe inne rozpuszczalniki: eter dietylowy, THF, dioksan) T: 1 g: 63,60 : 25 g: 142,70: 100 g: 295,10: RG.003405KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

główna / karty charakterystyki.

30-60°C CZ Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska POCH Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 tel.. Używany jest jako gaz pędny w rozpylaczach aerozolowych oraz, w mieszaninie z propanem, do usuwania brodawek metodą kriogeniczną.Pierwotnie terminem eter określano wszelkie substancje charakteryzujące się względną łatwością przeprowadzenia w stan gazowy.. 0,005 % H2O), stabilizowany ok. 7 ppm 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu (BHT) (ciąg dalszy od strony 1) 52.0.4 · Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS02 GHS07KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. W 1846 roku William Morton przeprowadził pierwsze znieczulenie za pomocą eteru, który szybko zyskał popularność na całym świecie i zrewolucjonizował chirurgię, dając początek anestezjologii.. Eter naftowy t.w.. Do czasu wprowadzenia eteru jako środka znieczulającego świat medyczny .Plik ETER DIETYLOWY.doc na koncie użytkownika osakis • folder BHP KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ(1) • Data dodania: 21 wrz 2014Eter dimetylowy (dimetyloeter, DME), CH 3 OCH 3 - organiczny związek chemiczny z grupy eterów, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu, umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie..

Eter dietylowy CZDA, Ph.Eur.

99,5 % Barwa max.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Department Health, Safety and EnvironmentKARTY CHARAKTERYSTYKI CIOP INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY Niniejsza karta stanowi własność Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.. I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1.. HPLC Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacjisód - piasek; piasek sodowy; Na; średn.. 64742-49-0: Eter naftowy t.w.. Eter znany jest od roku 1846, kiedy to po raz pierwszy został użyty w Stanach Zjednoczonych przez pewnego amerykańskiego dentystę.Eter Dietylowy Czda [60-29-7] oraz inne odczynniki do analizy [cz.d.a] dostępne w Pol-Aura.. 40-60°C CZ Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.. Eter naftowy t.w.. 8032-32-4: Eter naftowy t.w.. 22 842 65 72 tel./faks: 22 642 08 40 e-mail: Redakcja Synonimy.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - eter_dietylowy Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 8 SEKCJA 3..

1 (Substancja ciekła łatwopalna, kat.12), H224;Wersja karty charakterystyki: 751.

637-92-3: Eter tert-butylowo-etylowy: 211-309-7 756.. Temperatura wrzenia wynosi około 40 °C i jest zależna od sposobu otrzymania.Merck.. Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja CLP.. Numer katalogowy :384210114 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. Cecha ta jest właściwa także dla substancji chemicznie nie będących eterami: Eter naftowy - jedna z lżejszych frakcji ropy naftowej zawierająca głównie n-pentan i n-heksan oraz ich izomery.. Skład / informacje o składnikach 3.1 Substancje Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw.. REACH:KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. eter dietylowy 2.3 Inne zagrożenia Flam..

Fachowa nazwa to eter dietylowy i jest najstarszym środkiem pomocniczym tego typu.

0,2 % Kwasy (j.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. produkcji POCH w rubryce przeznaczenie napisali "odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez".. :01--XXXX Odczynnik.. Strona 4/4Wydawnictwo MALAMUT al.. eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan, eter siarkowy, KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE.. : (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: powszechnym środkiem pomocnym w ogólnym znieczuleniu pacjenta przed operacją jest tak zwana narkoza.. Eter jest środkiem chemicznym, który w swoim czasie zrewolucjonizował medycynę.. Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. 40-60°C do analizy pestycydów: 232-453-7 753.. POCH S.A. Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu.. :01--XXXX Odczynnik.. Eter naftowy t.w.. Identyfikator produktu Nazwa produktu: ETER DIETYLOWY Numer WE: 200-467-2 Numer CAS: 60-29-7 Numer indeksowy: 603-022-00-4 Wzór chemiczny: (C 2H5)2O Masa .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki .. Eter dietylowy CZDA, Ph.Eur.. 8032-32-4: Eter naftowy t.w.. Podali również, że LDL0 (człowiek, doustnie) na 260mg/kg W karcie charakterystyki eteru produkcji STANLAB przy informacjach toksykologicznych jest napisane LD 50 (szczur, doustnie) - 1215 mg/kg .Avantor Performance Materials Poland S.A. (formerly POCH Poland S.A.) Produkty i materiały chemiczne spełniające potrzeby polskich klientów laboratoryjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt