Protokół z rady pedagogicznej przedszkole

Pobierz

Wyznaczenie protokolantów.Niniejszy regulamin rady pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie: art. 43 ust.. Nauczyciele powinni zostać poinformowani o działalności przedszkola oraz muszą być im przekazane wyniki i wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego.Protokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r.. Misia Uszatka w Zawierciu REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 2 IM.. Protokół z posiedzenia protokolant sporz ądza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Załącznik nr 2 do Protokołu I z zebrania Rady pedagogicznej z dn. 30.08.2016r.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.. Powitanie przez dyrektora przedszkola 2.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.11.. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów .1. planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.. Potwierdzeniem zapoznania się z protokołem jest podpis każdego członka Rady Pedagogicznej".Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.. Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 2 im.. UCHWAŁA NR 2/2020/2021.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm)..

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

Informacja o awansach zawodowych.. Sty.. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. dla nauczycieli.. Powitanie.. 2.protokołu.. Temat: Doskonalenie umiejętności monitorowania i dokumentowania realizacji podstawy programowej.. Nr 94 - sierpień 2021.Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków umieszczoną na początku protokołu, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Informacja o kadrze Zespołu.. 2.Dyskusja problemowa.. zm.) oraz Statutu Miejskiego Przedszkola Nr1w Sierpcu.. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.. Ka żdy z członków Rady zobowi ązany jest, w terminie 5 dni od daty sporz ądzenia protokołu, do zapoznania si ę z tre ści ą protokołu i ma prawo zgłaszania przewodnicz ącemu uwag do jego tre ści.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Koncepcje opracowały: Czajecka Renata, Fila Grażyna, Kot Danuta, Marczyńska Iwona, Ryczko Elżbieta i Sordyl Jolanta.. 1.Opracowanie teoretyczne powyższego tematu poparte prezentacją multimedialną.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1..

Sprawdzenie obecności członków rady pedagogicznej.

W ostatnim punkcie protokołu należy jeszcze raz wypisać wszystkie wnioski wysunięte na danym posiedzeniu Rady Pedagogicznej odpowiednio je numerując.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Uchwała nr 10 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 z dnia 15.09.2020 w sprawiezatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Przedszkola nr 1.. Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. poz. 2156 oraz z 2016r.. USTALENIA FORMALNE A.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny.. Ad 1).Szczegółowy scenariusz podsumowującego zebrania rady pedagogicznej: Powitanie.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej..

Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.

5.Rada Pedagogiczna.. Lista wydań.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ .Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Wybór protokolanta.. (miejscowość, data) Rada Pedagogiczna (nazwa szkoły) Ocena współpracy dyrektora szkoły z radą pedagogiczną Rada pedagogiczna (nazwa szkoły) pozytywnie opiniuję pracę Dyrektora (nazwa szkoły) Pani (tytuł, imię i nazwisko dyrektora).. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Uchwała nr 9 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 z dnia 15.09.2020 w sprawie wyrazenia opinii na temat projektu finansowego na rok szkolny 2021 dla Przedszkola nr 1 w Skierniewicach.Przebieg sierpniowej rady pedagogicznej w przedszkolu można zapisać w punktach: 1.. Jeśli są zaproszeni goście - należy zadbać, aby byli tylko na tej części zebrania, na którą zostali zaproszeni.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Poleć znajomemu.. 23 stycznia 2017.Jeśli na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym roczną pracę szkoły dyrektor nie zapoznał rady pedagogicznej z wynikami nadzoru, tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, to zebranie organizowane przed 1 września jest ostatecznym terminem rozliczenia się z tych zadań.Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie..

2.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012"Kończąc posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor ZST wystąpił z wnioskiem o dokonanie pewnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania".. Wcześniej powinna być przygotowana lista obecności.. MISIA USZATKA W ZAWIERCIU Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r.. UCHWAŁA NR 1/2020/2021.. Uzasadnienie: Pani dyrektor (imię i nazwisko dyrektora) w obszarze odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły tworzy warunki do .Protokół z posiedzenia walnego Rady Rodziców Przedszkola nr 71 "Pod Topolą" w Poznaniu dnia 22.09.2020 r. Obecni członkowie wg załączonej listy (załącznik) Plan: 1.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią.Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Protokół Rady Pedagogicznej: Protokół z zapoznania z pisemnym projektem oceny pracy nauczyciela: Przykład oferty SORE: Przykładowy arkusz kontroli: Przykładowy protokół z kontroli: Strategia działań przedszkola w zakresie profilaktyki: Tygodniowy zapis w dzienniku: Wniosek o dopuszczenie do użytku programu językaScenariusz rady pedagogicznej podsumowującej pracę musi zawierać określone punkty, w których dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej konieczne, z punktu widzenia formalnego, informacje.. Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. Podjęcie stosownych uchwał: Uchwała nr 3/2020 w sprawie liczebności Prezydium RRZałącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 05.07.2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt