Ukształtowanie powierzchni województwa pomorskiego

Pobierz

Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego, ukazującego ukształtowanie powierzchni ziemi.OCENA ZAGRO śENIA POWODZIOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Ukształtowanie terenu województwa pomorskiego Du Ŝe zró Ŝnicowanie geomorfologiczne, b ędące przede wszystkim efektem procesów lodowcowych okresu plejstoce ńskiego i zjawisk polodowcowych holocenu.. Na zachodzie obszar województwa graniczy z Niemcami - z krajami związkowymi Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia.Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w środkowej części Polski.. Zespół Parków Krajobrazowych obejmuje mezoregion geograficzny Dolina Dolnej Wisły.. Największym obszar zajmował powiat tczewski o powierzchni 2 298 km kw. (23,3% powierzchni województwa).Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane.. Region obejmował swoimi granicami 8 powiatów oraz terytorium miasta Gdańska.. ; D Będzie JANEK !. Moreny czołowe występujące na północ od Kamienia Krajeńskiego osiągają wysokość 167,5 m n.p.m. Na północ od Więcborka poszczególne kulminacje moren czołowych sięgają do 149,1 m n.p.m., a na południe od tego miasta osiągają 137,4 m n.p.m.ukształtowanie powierzchni (tereny nizinne, wyżynne czy górskie), sposób powstawania danego miejsca, np. jezioro może być polodowcowe a pagórek powstał w wyniku pozostawania osadów po wycofaniu sięlądolodu, Przeprowadzone wywiady z członkami rodziny lub historykami dostarczą wiedzy na temat: wyglądu miejsca wiele lat temu,Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski..

Ponad 36% powierzchni województwa jest zalesionej.

Dodatkowo zamieszczone są informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i granic, największych rzek, najwyżej i najniżej położonych punktów województwa, największych i najgłębszych zbiorników wodnych.Zróżnicowanie ukształtowania powierzchni ziemi przejawia się w sposób najbardziej widoczny w zróżnicowaniu stosunków wysokościowych (hipsometrycznych).. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.).. Szukaj.Województwo zachodniopomorskie - położone jest w północno-zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim.. Stolicą jest Szczecin.. Według danych z 30 czerwca 2009 roku, obszar województwa zamieszkiwały 1 693 284 osoby.. Obszar województwa stanowi 5,7% (17 972 km2) powierzchni kraju.. W 2010 r. ogółem powierzchnia zasiewów w województwie obejmowała 662,0 tys. ha, z których najwięcej (25,2%) zajmował zasiew pszenicy.Ta forma ukształtowania, czyli wysokości terenu w przedziale 0-300 m n.p.m. to aż 91,3% powierzchni kraju..

Stolicą województwa jest Szczecin .

Ukształtowanie terenu województwa Pomorskiego ; D ( Regionalizm ) Ukształtowanie terenu województwa Pomorskiego .. Są to Pobrzeże.. uwarunkowana cechami środowiska jak położenie (w pobliżu morza, jeziora .Dodatkowo w panelach bocznych zawiera informacje, takie jak: powierzchnia, ludność, struktura administracyjna o województwie oraz o poszczególnych powiatach.. Jest to rzeźba młodoglacjalna, która ukształtowana została około 17-16 tys. lat temu w momencie cofania się ostatniego lądolodu skandynawskiego.Młodoglacjalny krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego obfituje w naturalne zbiorniki wodne.. Ukształtowanie powierzchni, sieć rzek i jezior oraz pokrycie terenu zapraszają do pobytów turystycznych, stanowiąc zróżnicowaną ofertę dla różnych grupW 2009 r. użytki rolne obejmowały ogółem 925,3 tys. ha, z czego grunty orne stanowiły 76,3%, sady - 1,6%, łąki - 11,6%, pastwiska - 3,5%, pozostałe użytki - 7,0% [36] .. Dodatkowo zamieszczone są informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i granic, największych rzek, najwyżej i najniżej położonych punktów województwa, największych i najgłębszych zbiorników wodnych.Na terenie województwa zachodniopomorskiego szczególną wartość przyrodniczą i. rzek), ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru (lasy, łąki, zabudowa), Województwo zachodniopomorskie..

Powierzchnia województwa wynosi 22 892,48 km².

Położenie: Północno-zachodnia Polska (11% jej powierzchni) Podział: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodnio-pomorskie i Pojezierze Południowo-pomorskie Budowa geologiczna: Na całym obszarze lądolód pozostawił skały osadowe,.. poleca 80 %.Warunki naturalne ukształtowały także zróżnicowanie kulturowe województwa pomorskiego.. Graniczy z Niemcami oraz trzema innymi województwami: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim.. Liczba ludności województwa stanowi 5,4% ogółu mieszkańców Polski.. Spis treści 1 Położenie 2 Historia i powstanieŚcienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni i krainy fizyczno-geograficzne województwa pomorskiego wraz z uwzględnieniem sieci dróg oraz kolei.. Czyli : jeziora , rzeki , formy ochrony przyrody , i ukształtowanie powierzchni : ) Z góry dziękuje .. Klimat Klimat regionu określany jest jako przejściowy, morsko-kontynentalny.Pod względem powierzchni zajmuje piąte miejsce wśród województw, pod względem liczby mieszkańców jest na jedenastym miejscu.. Jest największa krainą geomorfologiczną w Województwie Pomorskim.. Najniższy punkt województwa znajduje się w miejscowości Raczki Elbląskie (-1,8 m n. p.. Stolicą jest Gdańsk.. Powierzchnia województwa zachodniopomorskiego to 22 892 km², a liczba mieszkańców ok. 1,71 mln..

Liczy 18 292,88 kilometrów kwadratowych powierzchni.

W różnych częściach województwa, w zachowanym dziedzictwie materialnym i niematerialnym, dostrzec można zróżnicowaną specyfikę, związaną z historią osadnictwa na poszczególnych terenach, stanowiących odrębne jednostki historyczno-kulturowe.Województwo pomorskie widziane jako kompleksowy produkt turystyczny wymaga analizy jego bliższego otoczenia, na które składają się m.in. następujące aspekty: .. Na pas nadbrzeżny niewątpliwy wpływ ma morze.. Noclegi .. zajmuj ące ok. 24% powierzchni województwa i urozmaicone obni Ŝeniami .Województwo zachodniopomorskie - województwo w Polsce.. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim.. To jest jedynie zalążek artykułu.. stolica województwa: Gdańsk; Turystyka Pomnik Obrońców Wybrzeża - WesterplatteUkształtowanie terenu.. Wysoczyzna ta rozciąga się od sandrowych równin Borów Tucholskich, na południu, gdzie graniczy z .Warto zapamiętać, że jest to najwyżej położony punkt nie tylko w parku, ale również w województwie kujawsko-pomorskim.. Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin.Najwyżej położony punkt w województwie to Kobyla Góra 283,8 m npm, najniżej położony jest brzeg Warty w Zamyślinie 28,9 m npm.. Zamieszkuje 2 198 322 ludności (2011).. Przeważają akweny małe; na ogólną liczbę 1002 jezior o powierzchni ponad 1 ha, 614 nie przekracza 10 ha.Województwo pomorskie - województwo w Polsce.. < 3333Województwo pomorskie rozciągało się na lewym brzegu Wisły na obszarze 12 888 km kw. (bez ziemi lęborskiej i bytowskiej).. Szukam noclegu; Wolne pokoje; Słowacja; Czechy; Chorwacja; Anglia; Austria; Bułgaria; .. mapa województwo Kujawsko-Pomorskiego; Mapa terenu kujawsko-pomorskie; Mapa terenu kujawsko-pomorskie.. Zamieszkuje 1 733 848 ludności (2011).. Wskaźnik Jednostka Województwo wielkopolskie Miejsce w kraju Polska Powierzchnia (2016) [km2] 29 826 2 312 679 Udział powierzchni województwa wielkopolskiego w powierzchni kraju (2016) [%] 9,5Ukształtowanie powierzchni w województwie ma charakter nizinny.. Jeśli wiesz coś więcej na ten temat, uzupełnij go .Pojezierze Pomorskie.. Dzieli się na 18 powiatów i 3 miasta .. - ukształtowanie terenu.. Ilustrowana herbami.. Na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.12.2013 r.) powierzchnia województwa zachodniopomorskiego wynosi 22 892,5 km2, a liczba ludności wynosi 1 718 861.. To jest jedynie zalążek artykułu.. W całym województwie usytuowanych jest ok. 1500 jezior.. Do największych rzek należa: Wisła, Wda, Brda, Łeba.. Jeśli wiesz coś więcej na ten temat, uzupełnij go .Zobacz na mapie jak wygląda ukształtowanie terenu w pobliżu miejscowości kujawsko-pomorskie.. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski).. Brzeg Zalewu Wiślanego znajduje się na poziomie 0 m n.p.m..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt