Opisz sposób powstawania fali elektromagnetycznej

Pobierz

Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.. Fizyka cząsteczkowa i termodynamika.. Fizyka jądrowa.. Katoda może poruszać się dookoła anody i w wyniku takiego ruchu emituje elektrony.. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe .Jak już wspomniano, z równań Maxwella wynika m.in. istnienie fal elek-tromagnetycznych.. Indukcją elektromagnetyczną nazywa się powstawanie siły elektromotorycznej indukcji czyli SEM w obwodzie pod wpływem pola magnetycznego w wyniku względnego ruchu obwodu i źródła pola.. • Fale wędrujące ("propagujące") w przestrzeni w różny sposób oddziałują ze znajdującymi się w niej przedmiotami.. Rodzaje fal EM.. Jeżeli w pewnym obszarze przestrzeni istnieje zmienne w czasie pole elektryczne E(r,t), powoduje ono zgodnie zfali elektromagnetycznej.. Hydrostatyka.. Siła elektromotoryczna jest równa szybkości zmian strumienia magnetycznego.Fale elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest pewnym stanem przestrzeni, w której na obiekt fizyczny, mający ładunek elektryczny, działają siły o naturze elektromagnetycznej i występuje przepływ energii, zwany promieniowaniem.W urządzeniu tym, mikrofale wytwarza się za pomocą tzw. magnetronu, który składa się z katody otoczonej przez anodę, oraz z dwóch magnesów..

Zjawiska dotyczące fali elektromagnetycznej.

W oparciu o mikrofale działają radary i kuchenki mikrofalowe.Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne emitowane jest przez rozgrzane ciała i niektóre lampy wyładownicze.. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali.. Parametry opisujące ruch.. Powstawanie fali elektromagnetycznej ujmują prawa Maxwella.Fale elektromagnetyczne- właściwości i zastosowanie.. Ponieważ częstotliwość zależy od przyłożonego pola, fale powstają raczej jak regularny strumień, a nie losowo.Fala elektromagnetyczna, której jednym ze składników jest pole elektryczne, może powstać w wyniku oscylacyjnego ruchu ładunku elektrycznego (na przykład w antenie dipolowej), który z kolei wywołuje rozchodzące się oscylacje tego pola.Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] c = f * λ. c- prędkość światła.. f = 300 000 GHz.elektromagnetycznego pozwalaj- na jego zdaln- rejestracjŒ i analizŒ.. Źródłem takiego promieniowania mogą być obwody z prądem o wysokiej częstotliwości.. Promieniowanie podczerwone stosowane jest w analizach chemicznych, lotnictwie, diatermii, suszeniu, obserwacji w ciemności i ogrzewaniu.Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c≈3·10⁸m/s.Prawo to dotyczy zjawiska indukcji elektromagnetycznej..

f- częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Elektrony te poruszają się wokół anody w zmiennym polu elektrycznym i magnetycznym.Promieniowanie elektromagnetyczne - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Natura powstawania fali elektromagnetycznej związana jest ze zmianą pola magnetycznego lub zmianą pola elektrycznego.. Powstają poprzez działanie prądów elektrycznych o dużej częstotliwości w momencie ich przepływu przez antenę radiowej stacji nadawczej.Ze względu na różne sposoby wytwarzania, odbioru i detekcji fal elektromagnetycznych, jak również ze względu na różny charakter ich oddziaływania z materią rozróżnia się: fale elektromagnetyczne niskiej częstości ( =10 - 10 m), fale radiowe ( =10 )-fale elektromagnetyczne wytwarzane, gdy swobodne elektrony zaczynają drgać (a więc są przyspieszane) pod wpływem pola elektrycznego.. Fale mechaniczne.. Ponieważ częstość zależy od przyłożonego pola, fale powstają raczej jak regularny .. "Sposoby wysyłania i odbierania fal elektromagnetycznych" Fala elektromagnetyczna jest to rozprzestrzenianie się zaburzenia elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło tych zaburzeń lub w próżni, którym towarzyszy przenoszenie się energii elektromagnetycznej..

Powstawanie i opis fali elektromagnetycznej.

Optyka.. Zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych nios-cych informacjŒ o dzia‡aniu urz-dzeæ elektrycznych i elektronicznych nazywane jest emisj- ujawniaj-c- lub ulotem elektromagnetycznym.. Jakościowo można wyjaśnić powstawanie fali elektroma-gnetycznej jak następuje (rys. 7.4).. Fala elektromagnetyczna w ośrodku jednorodnym jest falą poprzeczną.Fale elektromagnetyczne - to rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni zaburzenia pola elektromagnetycznego, wywołane zmianami rozkładu ładunków elektrycznych (np. fale radiowe, fale świetlne).Fala wiatrowa powstaje pod wpływem działania wiatru na powierzchni morza, rozmiary zależą od prędkości wiatru generującego, czasu wiania, długości rozbiegu wiatru nad wodą, głębokości morza, natomiast fale baryczne są wywołane przez zmiany ciśnienia atmosfery na powierzchni morza.. Fizyka kwantowa, laser, fale materii.. Dochodzi więc do: wielokrotnego odbicia fali, załamania, ugięcia, nakładania się (interferencji), tłumienia i rozpraszania.Fale radiowe (=10) są to fale elektromagnetyczne wytwarzane, gdy swobodne elektrony zaczynają drgać (a więc są przyspieszane) pod wpływem pola elektrycznego.. Mają swoje zastosowanie w radiofonii.. * Mikrofale- są to fale o długościach fal od 1 milimetra do 1 metra..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt