Wzory strukturalne alkenów i alkinów

Pobierz

Izomeria węglowodorów nienasyconych (alkenów) .. rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne węglowodorów podaje nazwę węglowodoru: alkanu, alkenu i alkinu - do 10 atomów węgla .. alkenów i alkinów opisuje właściwości chemiczne alkenów na przykładzie reakcji przyłączania .. Polecenie 3.2alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o fizycznymiłańcuchach prostych do 5 podaje nazwy systematyczne 5 alkanów i podaje wzory ogólne: alkanów, alkenów i alkinów podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinówpisze wzory sumaryczne strukturalne i półstrukturalne alkanów alkenów i alkinów podstawowa zasada przy pisaniu wzorów strukturalnych i półstrukturalnych: węgiel w chemii organicznej jest zawsze czterowartościowy, czyli od niego muszą odchodzić cztery "kreski" (kreska oznacza wiązanie) wzory sumaryczne piszemy wg wzoru ogólnego: alkany CnH2n+2 alkeny CnH2n alkiny CnH2n-2 2.zapisz .Zapisuje na tablicy wzór ogólny alkenów i alkinów.. Poniżej kilka zasad, które należy stosować przy nazewnictwie alkenów.. Komentarz Omawiane zadanie odnosi się do wymagań podstawy programowej dla gimnazjum dotyczących analizy struktury chemicznej związków organicznych.Podobało się?. Nazewnictwo.. W alkinach nie występuje natomiast izomeria geometryczna cis-trans .Alkiny są bardziej reaktywne od alkanów i alkenów, są nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom..

Napisz wzory sumaryczne alkenów i alkinów.

Nazwy alkinów są tworzone z nazw odpowiednich alkanów.W nazewnictwie alkenów stosuje się podobne zasady jak w przypadku alkanów, jednak należy tu pamiętać o uwzględnieniu wiązania podwójnego.. Nazwę alkinu tworzy się przez zamianę końcówki -an dla alkanu odpowiadającego takiej samej ilości atomów węgla, na końcówkę -yn, np.Przedstawiciele alkenów ( olefin ) Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny.. Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.. nie rozpuszczają się w wodzieAlkiny - węglowodory nienasycone 2007-06-17.. Treść.. chemia.. 8 atomów węgla 12 atomów węgla 30 atomów wegla 16 atomów.. alkiny od 2-10 atomów węgla, wzór ogólny CnH2n-2.Napisz wzory sumaryczne alkenów mających: a) 8 atomów węgla w cząsteczce.Zapraszam na lekcję16 minut i ALKANY masz w małym paluszku!. Uczniowie korzystając z podręcznika, encyklopedii bądź z Internetu zapoznają się z szeregiem homologicznym alkenów i alkinów.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Więcej informacji.. ( tak jak przy alkanach, czy alkenach i wypisujemy od etynu po dokyn - wzór sumaryczny, nazwę systematyczną, wzór półstrukturalny, strukturalny i grupowy) 3) Właściwości fizyczne etynu: bezbarwny gaz, gęstość mniejsza od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie.Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach ; a) acetylen b) heks-2-yn c) non-3-nyn d) propyn..

wzory strukturalne.

Pierwszym z szeregu homologicznego jest ETYN.. Nie tylko ich nazewnictwo i wzory, ale również reakcje spalaniaA jakby co, to nie krępuj się.Szereg homologiczny alkenów 9. wzory.. Alkiny, tak jak wszystkie węglowodory, ulegają reakcjom spalania.. Czasem trzeba też dodatkowo określić czy mamy do czynienia z izomerem cis czy trans.. Do danego liczebnika dodajemy .Zadanie: wzory strukturalne alkenów i alkinów tylko strukturalne nie sumaryczne prosze szybkoo jutro mam z tego spr a nie umiem tego rysowac Rozwiązanie: alkeny ch2 ch2 eten ch2 ch ch3 propen ch2 ch ch2 ch3 buten ch2 ch ch2 ch2 ch3 penten2) Tabela: szereg homologiczny alkinów.. Wejdź na mój profil na Instagramie: nazwy alkenów i alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów zapisuje wzory: sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce); podaje nazwy: alkanów, alkenów i alkinów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)Narysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy systematyczne grup alkilowych, których nazwy zwyczajowe są podane poniżej: a) izopropyl, ^ c) sec-butyl, e) izopentyl, \ib) izobutyl, sjd) rert-butyl, f) neopentyl.-sj Zadanie 1.2 Zadanie 1.3 Narysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ tycznych:Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów Zawiera 10 pytań..

wzory sumaryczne.

Zobacz odpowiedzi.. Wybrani uczniowie tworzą na tablicy szkolnej dowolnie wybrane wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne alkenów i alkinów.Z tego filmu dowiesz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie "szereg homologiczny", jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.Węglowodory nienasycone: - wzory strukturalne etanu, etenu i etynu, - tworzenie nazw alkenów i alkinów, - etylen i acetylen jako nazwy zwyczajowe etenu i etynu, - ustalanie wzoru sumarycznego na podstawie nazwy alkenu i alkinu, - podawanie nazw alkenów i alkinów na podstawie wzorów półstrukturalnych, - właściwości węglowodorów nienasyconych i porównywanie ich z właściwościami .8.6 Węgiel i jego związki z wodorem.Uczeń podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów/ podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy alkanów.. Alkiny to związki, których cząsteczki zawierają potrójne wiązanie między atomami węgla.. nazwy alkinów również wywodzą się od alkanów, w tym przypadku końcówka -an zostaje zmieniona na -in albo -yn..

Ogólny wzór alkinów: C n H 2n−2.

Uczymy się w szkole całego szeregu homologicznego alkanów: metan, etan, propan, butan… i tak do dziesięciu.. Polub to zadanie.. Alkany, alkeny, alkiny - jednym słowem: węglowodory.. # .Napisz wzory sumaryczne alkenów ( a) i alkinów (b) mającyh w cząsteczce.. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.. Własności fizyczne.. poleca 76% 1302 głosów.. Wydaje nam się, że jak już opanujemy nazwy i wzory, to umiemy węglowodory.. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i .Alkiny (ogólny wzór sumaryczny - C n H 2n-2) jest to grupa węglowodorów nienasyconych, które posiadają jedno wiązanie potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−).. Alkiny podobnie jak alkany i alkeny tworzą izomery strukturalne, różniące się położeniem podstawników lub położeniem wiązania potrójnego.. Tymczasem prawda okazuje się brutalna: umiemy bardzo niewiele.. Rozwiązanie.. W chemii organicznej .75% Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole - wzory .. fluorowcopochodne węglowodorów Inne metody otrzymywania określonych alkinów Węglowodory nienasycone (Alkiny) (0) Brak komentarzy Dodaj komentarz.. Rysując wzór strukturalny musisz narysować cały łańcuch węglowy i do każdego węgla dołączyć taka ilość wodoru aby miał on 4 wiązania wokół siebie.nazwy alkenów są utworzone analogicznie jak dla alkanów, z ta różnicą, że następuje zmiana się końcówki -an na -en.. #UKŁAD #OKRESOWY #PIERWIASTKÓW #BUDOWA #ATOMU #WIĄZANIA #CHEMICZNE #WZORY #STRUKTURALNE #SUMARYCZNE #TWORZENIE #NAZW #PODSTAWOWYCH #ZWIĄZKÓW #CHEMICZNYCH .. Test z alkanów, alkenów i alkinów.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt