Dziennik praktyk pedagogicznych obserwacja

Pobierz

W tym czasie studenci 2 roku kierunku filologia nie realizują żadnych zajęć dydaktycznych w PWSZ.1 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Dziekanat: DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Imię i nazwisko studenta.. Nr albumu.. DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ I ASYSTENCKIEJ.. Ilość godzin data klasa przedmiot obserwacja/ .. ORGANIZACJA PRAKTYKI 1.. Data Liczba godzin Charakter praktyki (hospitacja, obserwacja, czynny udział) Przebieg zajęć Pieczęći podpis osoby, u której odbywa się praktyka 3 4 L.p.. Podpis nauczyciela - opiekuna praktyki z ramienia szkoły.. 2.DZIENNIK PRAKTYKI w poradni psychologiczno -pedagogicznej KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (OD SEMESTRU 7) Imię i nazwisko studenta ……………………………………………….….. Rozkład liczby godzin praktyk pedagogicznych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej ( 170 godzin)Instrukcja praktyk zawodowych pedagogicznych dla słuchaczy studiów podyplomowych- Historia § 1.. 2) Praktyka obserwacyjna trwa w systemie ciągłym od 2 do 30 listopada 2021.. Student zobowiązany jest rzetelnie wypełniać dziennik praktyk z dokładnym wyszczególnieniem liczby godzin zajęć obserwowanych, hospitowanych, prowadzonych z opiekunem lub samodzielnie.. Data Liczba godzinWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH.. Kierunek: Pedagogika Specjalność: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM Koordynator Praktyk: Kontakt:..

Dziennik praktyk.

INSTYTUT PEDAGOGIKI.. Last modified by: user Created Date: 5/17/2009 2:19:00 PMPraktyki Pedagogiczne ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław.. ZADANIA DO REALIZACJI 1.. W okresie praktyki student podporządkowuje się przepisom szkoły i przestrzega przepisów i zasady BHP.. 71 e-mail:.. Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach lub zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową (załącznik nr 4).1) Praktyka obserwacyjna polega na biernym udziale studenta w lekcji, zajęciach pozalekcyjnych oraz obserwacji innych aspektów pracy szkoły.. Imię i nazwisko opiekuna stażu.. Numer albumu …………………………………………………………….. Rok studiów ……………………….……………………………………… Opiekun w instytucji ……………………………………………………… Opiekun z ramienia uczelni ……………………………………………….Obserwacje lekcji/zajęć i innych form pracy z uczniem w klasie, pracowni w danej szkole lub placówce (30 godzin) Obserwacja 5 lekcji (zajęć) na podstawie których opracować należy pięć arkuszy obserwacji Asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole lub placówce oświatowo - wychowawczej (30 godzin)DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH.. Student - praktykant praktycznie nie popełnia błędów, ma poprawną .. Końcowa ocena praktyk pedagogicznych KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW .Dziennik praktyk stanowi własność studenta..

Student prowadzi dziennik praktyk.

W tym: 1) diagnoza pedagogiczna - 21-26 godzin (14 godz.- diagnoza środowiskowa (DŚ), 5 godz. - osobnicza w kl. I-III (DO), 1godz.. W dzienniku po każdym roku znajduje się karta samooceny studenta.. data klasa temat lekcji obserwowany aspekt 1.. Agnieszka Wójcik-Grzyb.. Pieczątka szkoły.. Regina Kumala Anna Malska- Śmiałowska.. Praktyka metodyczna jest organizowana dla studentów po II roku studiów.. Na realizację wszystkich zadań praktyki z wychowania fizycznego przeznaczone jest 90 godzin.. Data, ilość godzin Sprawozdanie studenta z aktywności podejmowanej w ramach praktyki (opis zadań, obserwacji i wniosków co do wykonywanej pracy) .. 50-527 WROCŁAW, UL.J.DAWIDA 1. tel: 367-23-16, 367-20-01 w.182 .. Wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu.. Nazwa szkoły.Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w matematyce (dyskalkulia), zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także wykazującymi szczególne uzdolnienia oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno - pedagogicznej oraz wychowania z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.4.. Udział w organizowaniu i prowadzeniu klasowych i przedszkolnych lub szkolnych imprez i uroczystości - 5 godzin..

Celem praktyki zawodowej pedagogicznej w IH UJK jest: 1.

Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielne go prowadzeni a zajęć− nabycie umiejętności obserwacji lekcji i innych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, − gromadzenie obserwacji niezbędnych do zrozumienia zjawisk edukacyjnych, rozbudzenie zainteresowań działalnością pedagogiczną w szkole.. Praktyka w placówce .. (Dziennik praktyk) Analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji - ocena własnego funkcjonowania w zadaniach opiekuńczo - wychowawczych, - prowadzenie dokumentacji, - omawianie z nauczycielem bieżących problemów i doświadczeń Nauczyciela przedmiotu kierunkowego 4 Wnioski- (Dziennik praktyk) Pełnienie roli opiekunaKażdy dokument powinien być szczegółowo opisany; - złożenia bezpośrednio po zakończeniu praktyki Dziennika Praktyk Pedagogicznych wraz z dodatkową dokumentacją uczelnianemu opiekunowi praktyki, celem zaopiniowania odbytej praktyki oraz dokonania ostatecznego zaliczenia poprzez wpis w dokumentacji przebiegu studiów studenta/słuchacza.PLAN PRAKTYKI CEL OGÓLNY Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo - wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno - pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.Przedstawienie w formie pisemnej charakterystyki wybranego ośrodka prowadzącego diagnozę dysharmonii w rozwoju (specyficznych trudności w uczeniu się), w którym realizowana była praktyka (struktura organizacyjna, zadania ośrodka, warunki pracy, formy działalności terapeutycznej i wychowawczej, zasady bhp w pracy pedagoga-terapeuty w ośrodku itp.).− prowadzenia arkuszy obserwacji; − dokonywania prawidłowych zapisów w dzienniczku grupy; − opracowania programu profilaktyczno-terapeutycznego z dzieckiem i jego rodzin ą..

Dziennik praktyk (uzupełniany codziennie - załącznik nr 3) 2.

Włączenie się do prac na rzecz szkoły w wymiarze 16 godz.DZIENNIK PRAKTYK (wpisać imię i nazwisko słuchacza - osoby odbywającej praktykę) Imię i nazwisko słuchacza Nr albumu: (wpisać nr albumu) 2 PRZEBIEG PRAKTYK L.p.. zajęć).. …………………………………………… imię i nazwisko studenta.. Dokumenty, które należy dostarczyć koordynatorowi praktyk po odbyciu praktyki: 1.. Dziennik praktykPraktyka trwa 120 godzin= 90 godzin WF i 30 godzin gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna(K).. SZKOŁA PODSTAWOWA.. w praktyce - integracja wiedzy teoretycznej z praktyką; 3.Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności: zapoznanie się ze specyfika szkoły lub placówki, w której odbywana jest praktyka nabycie umiejętności a) prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania; b) współdziałania z opiekunem praktyk w realizacji planu praktyk pełnienie roli nauczyciela,Tabela obserwacji lekcji Lp.. 2 Podpis koordynatora praktyk: RODZAJE PRAKTYK 1.. 3.Organizacja praktyki Praktyka powinna odbywa ć si ę w IV semestrze studiów w wybranej placówce i zakłada si ę,DZIENNIK PRAKTYK - metodyczno - obserwacyjna • Pedagogika • pliki użytkownika mathi1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Dom.doc, dzien 1 cz 1.doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przeprowadzenie obserwacji 10 godzin zaj ęć z wychowania fizycznego i ich analiza zgodnie z ró żnorodnymi celami obserwacji opisanymi w programie praktyk.. - grupowa w kl. I-III (DG .O bserwacje zajęć (wytyczne) Jednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego / wczesnoszkolnego.. Hospitacja i analiza lekcji wychowania fizycznego czterech wybranych lekcji wychowania fizycznego (zaj ęć pozalekcyjnych) i dokonanie analizy zgodnie z podanymi( w tym opracowywanie dokumentacji praktyk w postaci dziennika i scenariuszy .. Dziennik jest wypełniony przez studenta i podpisany przez opiekuna praktyk wyznaczonego w miejscu odbywania praktyki po każdym dniu pobytu w placówce oraz zawierający potwierdzenie zaliczenia praktyk przez instytutowego opiekuna praktyk.. Opanowanie języka francuskiego przez studenta - praktykanta liczba punktów 1.. DZIENNIK PRAKTYK Praktyka obserwacyjna (II rok/semestr III) wymiar godzin: 90 w tym: 75 godz. kontaktowych 15 godz. pracy własnej Kierunek filologia, Język angielski Ścieżka dyplomowania: nauczycielska Studia stacjonarne; tryb dzienny Imię i nazwisko studenta:obserwacji 15 6 Diagnozowanie wychowanków i planowanie pracy opieku ńczo- .. Porozumienie dotycz ące organizacji praktyk pedagogicznych w PWSZ w Głog owie - Instytut Humanistyczny .. (prowadzenie dziennika praktyk, realizacja planu pracy, wykonywaniekoordynatorowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt