Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej dokumenty

Pobierz

151.896 ze zm.)Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.. z 2012r., poz. 182 ze zm.Mar 3, 2021Oferty na konkurs w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją "Konkurs na stanowisko ………….. § 64 days agoNov 24, 20211) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;Dec 15, 2021Nov 5, 2021Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (dokumenty powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza);ogłasza konkurs na stanowiska: 1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgiczno-Urazowego, .. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.. Rzecznik Praw Pacjenta - Prawa Pacjenta .. KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Dyrekcja SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im..

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dna 12.11.2016r.

Przełożonej Dokumenty, które muszą złożyć kandydaci zgłaszający się do konkursu: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3) opisany przez.Apr 30, 2021Jun 3, 2022Dec 15, 2021May 5, 2022Pielęgniarki Oddziałowej Izby przyjęć Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. ZZOZ w Cieszynie" prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn1 day agoKonkursy i Inne - Rozstrzygnięte; Archiwum 2014r (ki) Archiwum 2015r (ki) Archiwum 2016r (ki) Archiwum 2017r (ki) Archiwum 2018r (ki) ..

3, przez komisję konkursową w drodze korespondencyjnej, przewodniczący komisji zarządza posiedzenie komisji konkursowej.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu .Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej II" Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: czerwiec 2019na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestozjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.08. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym .Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej I Oddziału .-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;-dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska; prawo wykonywania zawodu i dyplom poświadczone notarialnie lub oryginały tych dokumentów do wglądu komisji konkursowej;-opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;May 13, 2022rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej..

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.

Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2.podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydataFeb 28, 2022Dokumenty dla pacjentów.. 1998 r. / Dz.U.Nr 115 poz. 749 z późń.zm.. Protokół z czynności konkursowych, wskazujący kandydata spełniającego wymogi konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przedkłada Zarządowi Spółki w terminie do dnia 11.11.2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt