Plutonizm wulkanizm i trzęsienia ziemi karta pracy

Pobierz

Procesy związane z powstawaniem i przemianą magmy, jej przemieszczaniem i krystalizacją noszą nazwę magmatyzmu.Karty Pracy Ucznia; 5.. Zagadnienia: • plutonizm, wulkanizm • procesy plutoniczne i ich skutki • typy intruzji magmatycznych • warunki powstawania wulkanów • budowa wulkanu • typy wulkanów ze względu na przebieg erupcji i rodzaj materiałów wydobywających się z wulkanu • produkty erupcji wulkanicznych •Nawiązanie do poprzedniego tematu czyli zjawisk endogenicznych zachodzących w wnętrzu Ziemi, sprawdzenie wykonania pracy domowej( 2 osoby odczytują prace domową) Podanie tematu: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.. plutonizm-wulkanizm-i-trzesienia-ziemi-karta-pracy Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.. Wulkany powstają wskutek wydobywania się magmy na powierzchnię ziemi.. Celem lekcji jest poznanie kolejnych rodzajów procesów wewnętrznych oraz wpływu wulkanizmu, plutonizmu i trzęsień ziemi na kształtowanie się powierzchni Ziemi.. Będziesz…Karta pracy: 2.. Wykonaj zadanie zgodnie ze schematem i z przedstawionym wzorem dotyczącym terminu intruzja.. Miejsce ich wydobywania, czyli erupcji, nazywamy wulkanem.Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi .. Procesy geologiczne zachodzace pod powierzchniQ Ziemi, polegajace miçdzy innymi na przemieszczaniu i krystalizacji lawy / magmy, okrešla sie mianem plutonizmu / wulkanizmu.Skorupa ziemska wraz z zewnętrzną warstwą płaszcza ziemskiego..

Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi V.

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT.. Published 16 marca 2020 | Autor: Paulina Agnieszka Skorupa.. Uważnie przeczytajcie treść podręcznika str.108 .V Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.. Wpisz w odpowiednich miejscach na schemacie właściwe hasła spośród podanych.. Procesy endogeniczne kształtują powierzchnię Ziemi niejako "od środka".. Skreél niewlaéciwe okreélenia tak, aby podany tekst byl zgodny z prawdQ.. Plutonizm zachodzi we wnętrzu ziemi.Scenariusz lekcji "Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi" - karta pracy 1 MB Karty pracy do scenariuszy lekcji Zaloguj się, by mieć dostęp \ Część 1 \ V. Litosfera.. 2020r ( poniedziałek) Temat lekcji: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi.. Trzęsienia ziemi.. Wulkanizmto procesy wydobywania się magmy na powierzchnię ziemi.. Do procesów endogenicznych zalicza się: - powstawanie gór, - ruchy epejrogeniczne (lądotwórcze), - plutoniczne, - wulkanizm, - trzęsienia ziemi.. Część zewnętrznej warstwy globu, która występuje w obrębie lądów.. .Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. Wprowadzenie nowych zagadnień Aktywność nr 2 Temat Omówienie nowych zagadnień Czas trwania 25 min Opis aktywności 1.Wulkanizm obejmuje wszystkie zjawiska związane z działalnością wulkanów, to znaczy : wydobywanie się płynnych, stałych i gazowych produktów wulkanicznych..

Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi; Problem no.

Magmato gorąca masa skalna znajdująca się w głębi Ziemi.Wulkanizm, trzęsienia Ziemi, plutonizm - karty pracy Małgorzata Pięć graficznych kart pracy do uzupełnienia przez uczniów.. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń .. Do procesów wewnętrznych zaliczamy ruchy górotwórcze, ruchy epejrogeniczne, zjawiska i procesy plutoniczne, wulkanizm oraz trzęsienia ziemi.. Część najgrubszej warstwy Ziemi o temperaturze około 3000°C.. Wulkanizm i plutonizm workPLUTONIZM I WULKANIZM MAGMA •Ciekły stop skalny (średnia temperatura 700-800 stopni C) o składzie chemicznym: •Krzemionka •Tlenek glinu •Tlenek żelaza •Tlenek magnezu •Tlenek wapnia •Para wodna •Tlenek węgla (IV) MAGMATYZM •MAGMATYZM-Wszystkie procesy związane z powstaniem, gromadzeniem, krystalizacją i przemieszczaniem magmy.Zjawiska plutonizmu i wulkanizmu są wynikiem obecności pod ziemią magmy, czyli upłynnionych skał w warunkach wysokiej temperatury, wynoszącej nawet do 1000°C (z reguły 700-900°C).. Środki dydaktyczne Karty pracy ucznia, mapa fizyczna świata, podręcznik, kserokopie materiałów dla ucznia 4.. Mapa - .. Wulkanizm i plutonizm - zadania maturalne: 4..

-827270594wulkanizm, trzęsienia ziemi, plutonizm 2.

Jedna z głębszych warstw Ziemi, która ma właściwości ciała ciekłego.. Warstwa o najwyższej temperaturze we wnętrzu .Temat 3: Plutonizm i wulkanizm.. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.. Typy wulkanów Wyróżnia się: wulkany eksplozywne, wulkany efuzywne, stratowulkany.. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne - zadania maturalne: Litosfera (cz. 3) Procesy egzogeniczne: 1.. Na czym polega wulkanizm?Materiał do samodzielnej pracy w dniu 11.. Dowiesz się, czym jest wulkanizm i plutonizm.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę Plutonizm jako proces endogeniczny Plutonizm Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiskazwiązane:Wulkanizm i plutonizm - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Wulkanizm i plutonizm Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń zapoznaje się z przejawami procesów wewnętrznych: plutonizmem, wulkanizmem i trzęsieniami ziemi.. Jak powstają wulkany?. prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów (zaliczenia oraz poprawa prac);szkoła ponadpodstawowa geografia klasa 1 Autor: Katarzyna Kaczmarek Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi Podczas tej lekcji: Poznasz rodzaje procesów wewnętrznych.. Wymagane pola są oznaczone * Komentarz *Trzęsienia ziemi Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń w skorupie ziemskiej połączone z ruchem warstw skalnych..

Przebieg lekcjiPlutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 3.

Uzupełnij okienka informacyjne opisujące trzy główne typy intruzji magmatycznych.. Wszystkie prezentacje w formacie "PDF" SPAKOWANE DO POBRANIA W PLIKU "ZIP" KONTAKT.. Nagromadzenie naprężeń jest często wynikiem przejściowego zablokowania ruchu skał wzdłuż tego uskoku.Plutonizm, wulkanizm i trzesienia ziemi Zadanie 1.. Notatki tego typu mogą być przydatne w szkole podstawowej, średniej, do przygotowań konkursowych, dla kół zainteresowań, dla maturzystów, korepetytorów.Wpisz w odpowiednich miejscach na schemacie właściwe hasła spośród podanych.. Kształt i rozmiary Ziemi - zadania maturalne: 3.. W przypadku trzęsienia tektonicznego jest to ruch wzdłuż uskoku.. Imię i nazwisko.. Jakie formy powstają w wyniku plutonizmu?. .Wulkany i trzęsienia ziemi Wulkany i trzęsienia ziem i należą do czynników wewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi.. Tworzą je: magma oraz rozdrobnione siłą wybuchu materiały skalne (piroklastyczne) i gazy wulkaniczne.. Procesy wewnętrzne; 3.. Uczeń: wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm .Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.. Tematy dotyczące zjawisk plutonicznych, wulkanicznych, sejsmicznych.. 671830127635Wzór Schemat Wzór .Scenariusz lekcji "Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi" - karta pracy , plik: scenariusz-lekcji-plutonizm-wulkanizm-i-trzesienia-ziemi-karta-pracy-.docx .potrafi wyjaśnić proces trzęsienia ziemi, wulkanizm, plutonizm, potrafi scharakteryzować plutonizm i wulkanizm.. Szkoła Podstawowa Wczoraj o dziś 4 NPP - odpowiedzi .Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi ZP.V.2wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi); 1.. Metoda i forma pracy Praca z całą klasą, opis, prace indywidualne, pogadanka, dyskusja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt